Pperkamp

 

Projecten

Afronding invoering functiewaardering binnen Nederlandse Universiteiten

Als extern projectadviseur en –leider de indeling van alle 51.000 medewerkers van de 14 Nederlandse universiteiten in een nieuw functiegebouw voorbereiden in overleg met vakorganisaties, bestuurders, functievervullers en stakeholders binnen de universiteiten.

Advies over mogelijke invoering functieordening in gemeente

Voor grote gemeente invoering nieuw systeem functieordening voorbereid in overleg met systeemhouders en interne medezeggenschap. Analyse van mogelijkheden en grenzen opgesteld als advies voor directeur HRM.

Coördinator CAO-zaken hoger beroepsonderwijs

Binnen opdracht verantwoordelijk voor voorbereiding, overleg en besluitvorming over de collectieve arbeidsovereenkomst in het hoger beroepsonderwijs.

Project promovendi in onderwijs

Ontwikkelen en leiding geven aan uitvoering van project om loopbanen van promovendi breder perspectief te geven als bijdrage tegengaan voorziene kwalitatieve en kwantitatieve tekort aan leraren in het onderwijs.

Arbeidsmarktanalyses onderwijs

Leiding gegeven aan project waarin in samenwerking met externe bureaus en beleidsmedewerkers opdrachtgever analyses opgesteld zijn van de arbeidsmarkt en komende ontwikkelingen en knelpunten in alle sectoren van het onderwijs (van primair tot wetenschappelijk onderwijs). Afnemers van de analyses zijn overheid, sectororganisaties, werkgevers en werknemersorganisaties.

Uniformering arbeidsvoorwaarden in voortgezet onderwijs

In overleg met werkgevers en vakorganisaties sturing gegeven aan proces waarin één collectieve arbeidsovereenkomst voor alle medewerkers in het voortgezet onderwijs tot stand is gekomen als vervanging van voorheen vier verschillende overeenkomsten. Hiermee is de basis gelegd voor de vorming van een sectororganisatie in het voortgezet onderwijs.

Implementatie functiewaardering in hogescholen

Adviezen gegeven over wijze waarop functiewaardering ingevoerd kan worden, in enkele grote hogescholen in opdracht van College van Bestuur als extern projectleider sturing gegeven aan invoering in overleg met leidinggevenden, medezeggenschap en personeelsfunctionarissen

Ontwerpen nieuw arbeidsvoorwaardenstelsel voor opleidingsinstituut

Na afstemming met directie, ondernemingsraad en vakorganisaties nieuw stelsel arbeidsvoorwaarden ontworpen en gepresenteerd, inclusief nieuwe regels sociale zekerheid.

Bestuursstructuur sectororganisatie

Voor sectororganisatie waarin overheid, werkgeversorganisaties en vakorganisaties vertegenwoordigd zijn in overleg met alle belanghebbenden een nieuwe structuur voor besturing en uitvoering ontworpen en invoering voorbereid.

Algemeen directeur Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel CAOP

Gedurende 6 maanden functie algemeen directeur ingevuld in periode van herbezinning op positie van het centrum in de toekomst na vertrek van algemeen directeur/oprichter.

Directeur Personeel en Organisatie hogeschool

Functie directeur P&O op hogeschool met bijna 3.000 medewerkers ingevuld tijdens periode voor vacature-invulling en onvolledige bezetting College van Bestuur. Leiding gegeven aan vernieuwing arbeidsvoorwaardenbeleid.

Ontwerpen nieuw stelsel arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

In opdracht van bestuur modern stelsel arbeidsvoorwaarden ontwikkeld ter vervanging van historisch gegroeide ambtelijke regels en voorschriften. In overleg met ondernemingsraad stelsel gereed gemaakt voor invoering.

Directeur bureau brancheorganisatie katholiek primair en voortgezet onderwijs

Directeursfunctie gecombineerd met project vernieuwing arbeidsvoorwaarden in overleg met zittend management en ondernemingsraad.

Reorganisatie bureau brancheorganisatie

Naar aanleiding van onverwachte dreiging van groot financieel tekort bezetting en werkmethodes van bureauorganisatie aangepast. In overleg met management en ondernemingsraad reorganisatieplan opgesteld en uitgevoerd in periode van ruim zes maanden. Personele bezetting is terug gebracht van ruim 80 personen naar iets minder dan 60.

Ontwerpen nieuwe benadering sociale zekerheid

Ontwikkelen en voor uitvoering gereed maken van nieuwe aanpak sociale zekerheid waarin loopbaan en inzet centraal staan en in plaats komen van uitkering en rechten op wachtgeld. Uitgewerkte plannen zijn ingebracht in overleg over sector CAO.

Verbeteren overleg bestuurder en medezeggenschap

Op verzoek van de medezeggenschap in een middelgrote organisatie een analyse gemaakt van de wijze waarop overleg plaats vindt. Vanuit deze analyse in gezamenlijke opdracht van bestuurder en medezeggenschap verbeteringen in structuur en cultuur bewerkstelligd.

Vereenvoudiging regelingen auteursrechten

In onderhandelingen met auteursrechtorganisaties en in afstemming met bestuurders van universiteiten bestaande regelingen over betaling kopieer- en auteursrecht vereenvoudigd waardoor administratieve lasten aanzienlijk verlaagd zijn en de te betalen vergoedingen gedaald zijn.

Bemiddeling in vastgelopen cao-overleg

In samenwerking met oud-voorzitter vakcentrale bemiddeld tussen cao-partijen over de mogelijkheden en grenzen van een te sluiten cao voor een belangrijke overheidsdienst. Gehanteerde werkwijze het inventariseren van de belangen van alle betrokken partijen en subpartijen, het opstellen van een analyse van mogelijkheden als uitgangspunt voor confrontaties

Arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en organisatieontwikkeling

Het regelmatig leveren van bijdragen over vernieuwing en verandering in arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en organisaties voor management van organisaties, tijdens symposia en themabijeenkomsten.

Coaching en counseling

In één op één gesprekken met medewerkers, managers en bestuurders opvattingen gedeeld over ontwikkelingen in organisatie, loopbaan en optimaal handelen in voorziene situaties.

Reorganisatie onderwijsorganisatie

In opdracht van Raad van Toezicht toegevoegd lid College van Bestuur met vetorecht op alle collegebesluiten grote onderwijsorganisatie – bijna 1.000 medewerkers – gereorganiseerd. Exploitatietekort van 3 miljoen euro binnen 2 jaar omgebogen naar evenwicht in exploitatie.

Project arbocatalogus

Op onduidelijke besluitvorming vastgelopen project realiseren vlot getrokken en in overleg met sociale partners afgerond.

Organisatie voor arbeidsmarktbeleid en mobiliteit

Bureauorganisatie van door sociale partners bestuurd arbeidsmarktfonds ondersteund en gestuurd in bepalen strategie en vastleggen tactiek.

Verzorgen masterclass

Invullen van masterclasses in kader van gestructureerde scholing en ontwikkeling van psychiaters in leidinggevende functies. Kwesties rond en binnen hrm worden behandeld en lessen worden geleerd.

 

home | werkervaring | projecten | contact |